การพัฒนาผลิตปุ๋ยชีวภาพ Azotobacter vinelandii ร่วมกับกากหม้อกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนสำหรับอ้อย