แผนวิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศอุทกวิทยาต่อศักย์การผลิตทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Influence of eco-hydrological factors on aquatic plant succession in a regulated river: a case study of the Petchburi River, Thailand", WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 243-251
2014 exSangmek, P, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Assessment of impacts from various hydro-ecological factors on oxygen budgets of a regulated river: a case study of the Petchburi River, western Thailand", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 69, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2014, หน้า 1565-1572
Publish Year National Conference 3
2012 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศอุทกวิทยาต่อศักย์การผลิตทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี", วช.ผลักดันงานวิจัยด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อชีวิตที่เป็นสุขและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน, 4 พฤษภาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
2010 exดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ , "อิทธิพลของการเคลื่อนตัวของน้ำต่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแม่น้ำ : กรณีศึกษาแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 8 - 9 ธันวาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exพรพิมล กดทรัพย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำจากฐานข้อมูลมวลชีวภาพของพรรณไม้น้ำ: กรณีศึกษาพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี", ประชุมวิชาการครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย