นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย การเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์ปลากัดป่ามหาชัย