ภาพแทนประเทศไทยในวรรณกรรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ: การศึกษาวัจนลีลาและวาทกรรม

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "ความเป็นไทยในสำเนียงเอ็กโซติก: การศึกษาภาพแทนประเทศไทยในหนังสือ Lonely Planet เชิงวาทกรรม", วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "การประกอบสร้าง "ไทย" ในหนังสือ Lonely Planet: การศึกษาเชิงวาทกรรม", การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 1, 13 มกราคม 2012, พะเยา ประเทศไทย