การพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรและอาหารเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหลักเมตร จ.นครปฐม

Publish Year National Journal 1
2015 inนางสาวง่ายงาม ประจวบวัน, อาจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, inดร.ณัฐชนา พวงทอง, อาจารย์, exอ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ, exอ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี, exอ.ปิยนาถ อิ่มดี , "การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนบ้านหลักเมตร ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 92-125
Publish Year International Conference 1
2014 inนางสาวง่ายงาม ประจวบวัน, อาจารย์, exอ.ดร.วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ, inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการเรียนรู้สำหรับการเปลี่ยนระบบการผลิตเกษตรเคมีสู่เกษตรปลอดภัยในชุมชนบ้านหลักเมตร", The 2014 Inaugural Asian Conference on the Social Sciences and Sustainability , 1 ธันวาคม 2014 - 3 กรกฎาคม 2015, ฮิโรชิมา ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์, "การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาในชุมชนเป็นหลัก เรื่องการจัดการน้ำ : ตัวอย่างกรณีศึกษา หมู่บ้านหลักเมตร ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม", การประชุมวิชาการวิศวศึกษาครั้งที่ 10, 10 - 11 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย