ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อพลวัตและความหลากหลายของพรรณพืชการ

Publish Year National Conference 1
2013 exต่อลาภ คำโย, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, exสำเริง ปานอุทัย, exHiroshi Tanaka, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "การสืบต่อพันธุ์ของพรรณพืชตามธรรมชาติในพื้นที่ไร่ร้าง สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลองอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู , 24 - 26 มกราคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย