การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพ และประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารไทย

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  • ชุดโครงการ

  • 2550 (2550-2551)

  • inดร.วารุณี วารัญญานนท์

  • inดร.วารุณี วารัญญานนท์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์