แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอย่างยั่งยืน

Publish Year National Journal 1
2011 exThasanee Nonwachai, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effects of dissolved oxygen levels on growth, survival and immune response of juvenile pacific white shrimp Litopenaeus vannamei", Kasetsart university fisheries research bulletin, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน 2011, หน้า 1-10
Publish Year International Conference 1
2011 exจริยาวดี สุริยพันธ์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF WATER EXCHANGE ON PHYTOPLANKTON COMPOSITION AND WATER QUALITY IN INTENSIVE PACIFIC WHITE SHRIMP (Litopenaeus vannamei) PONDS.", the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF), 21 - 23 เมษายน 2011
Publish Year National Conference 5
2013 exนายพงศ์ธร ยิ่งยวด, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลของระยะเวลาการให้อาหารโดยใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติต่อผลผลิตของกุ้งขาวแวนนาไม(Litopenaeus vannamei) ในฟาร์มเลี้ยง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2013, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exวาสนา ไพรสิงห์ขรณ์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกศินี หลายสุทธิสาร, "ผลของการเสริมแร่ธาตุ ต่ออัตราการรอดตาย และอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)", การประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exจริยาวดี สุริยพันธ์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและการเปลี่ยนแปลงประชาคมแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแบบพัฒนา", งานประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย, 17 - 19 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exทัศนีย์ นลวชัย, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exเกศินี หลายสุทธิสาร, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลของระดับออกซิเจน แอมโมเนีย และ พีเอช ต่อการกินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม", การประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 1 - 2 ธันวาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exกอบทรัพย์ ผลเจริญ, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, exพุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล, exเต็มดวง สมศิริ, exฐิติพร หลาวประเสริฐ, exสุปราณี อะระอิ , exเกศินี หลายสุทธิสาร, "ผลของยาออกซิเตตร้าซัยคลิน และยาซัลฟาไดเม็ทท็อกซีนร่วมกับไตรเม็ทโธพริมในการยับยั้งการเจริญ และฆ่าเชื้อวิบริโอ ที่แยกได้จากกุ้งขาวแวนนาไมที่มีอาการโรคขี้ขาว", การประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 1 - 2 ธันวาคม 2011