นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มระยะที่ 2 (เผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จากผลการวิจัยในระยะแรกแก่เกษตรกร)