การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวดำน้ำในเขตพัทยา