การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระเทียมหมักมะนาว