อุปกรณ์และการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

Publish Year International Conference 2
2014 exChainarong Thanatthee, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, inนายธนากร ฆ้องเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Method to Quasi-model In-line Devices inPower Line Communications Networks", The 20th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC2014), 1 - 3 ตุลาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 inนายธนากร ฆ้องเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, "A method to analyze communication bandwidth and pulse response of power lines with branches using backward impedance transform technique", Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2013 10th International Conference on 15-17 May 2013 , 15 - 17 พฤษภาคม 2013, เมื่องกระบี่ กระบี่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2016 exชัยณรงค์ ท่านัทธี, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, inนายธนากร ฆ้องเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินค่าพารามิเตอร์ของสายไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้าPower Line Communication (PLC)", การประชุมวิชาการ PEA 2559, 19 - 20 ธันวาคม 2016, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exกิตติวัฒน์ ศรีวิลาศ, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, "Data Traffic Performance Evaluation of Power Line Communication forLast Mile Network in PEA Smart Grid", การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9, 9 - 10 พฤษภาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exสุทธาพร กลีบทับทิม, exธนากร ฆ้องเดช, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, "วิธีการหาความจุช่องสัญญาณของการสื่อสารแถบความถี่กว้างสำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคาร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36 (EECON36), 11 - 13 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exชญานิน ภู่สุภานุสรณ์, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, "วิธีการหาจุดติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย โดยใช้เมทริกซ์การกำจัดเส้นทางที่การสูญเสียเส้นทางเกินกว่าค่าที่กำหนด สำหรับระบบกริดอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36 (EECON36), 11 - 13 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exนางอรดี มุสิกานนท์ , inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, "การหาตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์รวบรวมข้อมูลซิกบีในโครงข่ายปลายทางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 4 ตุลาคม 2012 - 5 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย