อิทธิพลของสารออกฤทธิ์กำจัดแมลงของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการสลายสารเคมีกำจัดแมลง และควบคุมแมลงศัตรูพืชเพื่อการผลิตข้าวโพดหวานปลอดภัย