การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

Publish Year National Conference 1
2012 inนายศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์, exThirayut Ponglertrith , exNisa Pumirak, "Socio-economic and Environmental Impacts of the Local Scholar Network Learning Center in the Central Region of Thailand", 28th AIAEE Annual Conference เรื่อง East Meets West for Sustainable Agricultural Development with focus on Global Warming and Agriculture: the Role of International Agricultural Extension and Education (Thailand Paper Presentation) , 22 พฤษภาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย