การประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2554

Publish Year International Conference 1
2012 inนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช, "Increasing Rice Productivity by Reducing Chemical Applications", Sustainable Agricultural Development with focus on Global Warming and Agriculture: the Role of International Agricultural Extension and Education (Thailand Paper Presentation), 22 พฤษภาคม 2012