การวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหวที่บันทึกได้ในประเทศไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและแผ่นดินไหววิทยา

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWechbunthung, B., exPutthapiban, P., exWattanadilokkul, D., "Seismic activities in Kanchanaburi: Past and present", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2011 - มิถุนายน 2012, หน้า 355-364