เกณฑ์การแกว่งกวัดบางเกณฑ์ของสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นแบบมีตัวหน่วง

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.เอกชัย สุนทรศิลสังวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การแกว่งกวัดของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง", วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2012, หน้า 110-120