ปัจจัยแวดล้อมภายนอกและการกระจายของพืชอาหารที่มีผลต่อความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวัน บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว

Publish Year National Conference 2
2014 exปัทมา บุญทิพย์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรุจ มรกต, "ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในพื้นที่ระบบนิเวศแหล่งน้ำที่ต่างกัน", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย, 23 - 24 มกราคม 2014, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exวนาลี ศรีหาคม, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างทางสังคมและองค์ประกอบชนิดของมดบริเวณพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่างกันของสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย