การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และความสัมฤทธิ์ผลทางคลินิกของยาเคมีบำบัดต่อเนื้องอกระบบสืบพันธุ์ในสุนัข