ผลของการฉายแสงยูวีซีต่อการลดจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ในถั่วลิสงป่น

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพัทธนันท์ ยาทิพย์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตซีต่อการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในถั่วลิสงป่น", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 645-648
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.พัทธนันท์ ยาทิพย์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตซีต่อการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในถั่วลิสงป่น", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 23 - 24 สิงหาคม 2012, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย