องค์ประกอบความสำเร็จของนักกีฬากอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น : ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน ทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิตใจ