ผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของข้าวในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2020 exWannapa Sattayachiti, exDr. Samart Wanchana, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exPhakchana Nubankoh, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exClive Darwell, exDr.Theerayut Toojinda, "Genome-Wide Association Analysis Identifies Resistance Loci for Bacterial Leaf Streak Resistance in Rice (Oryza sativa L.)", Plants, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 167
Publish Year National Journal 4
2016 exนางสาวไพเราะ ขวัญงาม, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุป, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzicola,ในประเทศไทย โดยเทคนิค Repetitive sequence-based PCR (rep-PCR)", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 29-46
2015 exปริศนา วงค์ล้อม, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความหลากหลายในการก่อโรคของสายพันธุ์เชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 165-175
2015 exนางสาวปริศนา วงศ์ล้อม, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทยด้วยเทคนิค AFLP, rep PCR และ RFLP-Tal", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 273-286
2013 exรัชดาภรณ์ เขียวหวาน, exรินนภา สมสนุก, exณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และความรุนแรงในการเกิดโรคของเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2013
Publish Year International Conference 2
2012 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Potential re-emerging of Bacterial Leaf Streak Disease of Rice in Thailand", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exวราภรณ์ ปานอยู่, "Screening of Diazotrophic Bacteria from Rice Fields and Identification by MALDI-TOF Mass spectrometry", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012) , 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2013 exนางสาวปริศนา วงศ์ล้อม, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การจำาแนก Physiological race ของเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzaeสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าว", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่11, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของข้าวกับแนวทางป้องกันกำจัด", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่2, 21 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย