การปฏิบัติงานวิเคราะห์หลังการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่อง HPLC