การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค: การกระจายระดับคะแนนความชอบโดยใช้เกณฑ์ตัวเลขและเกณฑ์ตัวอักษร