การศึกษาสมบัติทางกลเชิงความร้อนของพอลิเบนซอกซาซีนที่ผ่านการฉายรังสีแกมมา