การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของภาวะสมดุลของแคลเซียมและกระบวนการปรับกระดูก

Publish Year International Journal 7
2013 exInthira Chaiya, exChontita Rattanakul, exSahattaya Rattanamongkonkul, exWannapa Panitsupakamon, inดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Modeling the effects of parathyroid hormoneand vitamin D on calcium homeostasis", INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, ปีที่ 7, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2013, หน้า 745-754
2013 exInthira Chaiya, exChontita Rattanakul, exSahattaya Rattanamongkonkul, exWannapa Panitsupakamon, inดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Modeling the effects of parathyroid hormoneand calcitonin on calcium homeostasis", INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013, หน้า 456-465
2013 exInthira Chaiya, exChontita Rattanakul, exSahattaya Rattanamongkonkul, exWannapa Panitsupakamon, inดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A delay-differential equations model of calciumhomeostasis: Effects of parathyroid hormoneand vitamin D", INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 398-405
2011 exChaiya, I., exRattanakul, C., exRattanamongkonkul, S., exKunpasuruang, W., inดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of parathyroid hormone and calcitonin on bone formation and resorption: Mathematical modeling approach", International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, ปีที่ 5, ฉบับที่ 6, ตุลาคม 2011, หน้า 510-519
2011 exSahattaya Rattanamongkonkul, exWannapa Kunpasuruang, inดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChontita Rattanakul, "A mathematical model of bone remodeling process: Effect of vitamin D", INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, ปีที่ 5, ฉบับที่ 6, ตุลาคม 2011, หน้า 489-498
2011 exSuchanan Thongmak, exChontita Rattanakul, exSahattaya Rattanamongkonkul, exWannapa Kunpasuruang, inดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Time Delay on Bone RemodelingProcess", INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, ปีที่ 5, ฉบับที่ 6, ตุลาคม 2011, หน้า 536-543
2011 exChontita Rattanakul, exSahattaya Rattanamongkonkul, exWannapa Kunpasuruang, inดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaowaros Srisuk, "A Mathematical Model of Bone Remodeling Process: Effects of Parathyroid Hormone and Vitamin D", INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, ปีที่ 5, ฉบับที่ 8, ตุลาคม 2011, หน้า 1388-1397
Publish Year International Conference 3
2013 exInthira Chaiya, exChontita Rattanakul, exSahattaya Rattanamongkonkul, inดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWannapa Panitsupakamon, "A Mathematical Model of Calcium Homeostasis: Effects of ParathyroidHormone and Vitamin D", Recent Advances in Mathematical Methods and Computational Techniques in Modern Science, 23 - 25 เมษายน 2013, ญี่ปุ่น
2013 exInthira Chaiya, exChontita Rattanakul, exSahattaya Rattanamongkonkul, inดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWannapa Panitsupakamon, "Investigating the Effects of Parathyroid Hormone and Calcitonin onCalcium Homeostasis: Mathematical Modelling Approach", Recent Advances in Mathematical Methods and Computational Techniques in Modern Science, 23 - 25 เมษายน 2013, ญี่ปุ่น
2013 exInthira Chaiya, exChontita Rattanakul, exSahattaya Rattanamongkonkul, inดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWannapa Panitsupakamon, "A Mathematical Model of Calcium Homeostasis with Time Delay", Recent Advances in Mathematical Methods and Computational Techniques in Modern Science, 23 - 25 เมษายน 2013, ญี่ปุ่น