การสร้างเมมเบรนพอลิเมอร์แบบรูพรุนระดับนาโนโดยการระดมยิงด้วยอนุภาคแอลฟา: สำหรับพัฒนาเป็นวัสดุกรองระดับนาโน