การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดเบื้องต้นในหนองหาร จังหวัดสกลนคร

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัตติยาภรณ์ เหมะธุลิน, exยุทธนา แสงสุวรรณ, exสิทธิชัย ลือไกรศรี, "A Study of the Diversity of Freshwater Fish in the Nong Han Reservoir, Sakon Nakhon Province, Thailand", The Thailand Natural History Museum Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2012, หน้า 1-10
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Species composition of freshwater fishes in Nong Han Wetland, Sakon Nakhon Province, Thailand", The Asia Regional Forum on Biodiversity, 3 - 4 พฤศจิกายน 2011, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2012 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัตติยาภรณ์ เหมะธุลิน, exยุทธนา แสงสุวรรณ, exสิทธิชัย ลือไกลศรี, "Freshwater fishes biodiversity conservation in Nong Han Aquatic Ecosystem Sakon Nakhon Province, Thailand", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, จตุจักร บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัตติยาภรณ์ เหมะธุลิน, exยุทธนา แสงสุวรรณ, exสิทธิชัย ลือไกลศรี, "ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดในหนองหาร", การประชุมวิชาการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 28 มิถุนายน 2012, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย