ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยอันพึงประสงค์สำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา