รายงานแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย การวิเคราะห์แบบพหุปัจจัยด้วยโมเดลความถดถอยโลจิสติค

Publish Year National Conference 1
2011 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รายงานแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย การวิเคราะห์แบบพหุปัจจัยด้วยโมเดลความถดถอยโลจิสติค", การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจครั้งที่ 4 ประจำปี 2554, 22 มกราคม 2011, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย