การเรียนรู้เพื่อการอยู่รอดในการฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย 2554 : การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "การเรียนรู้เพื่อการอยู่รอดในการฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย 2554:การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษศาตร์, 4 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย