การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ด้วยระบบการเรียนออนไลน์

Publish Year National Conference 5
2016 inดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนพงศ์ คชชู, exจิตติมา สอาดเอี่ยม, "การพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างกระบวนการเรียนการสอน ด้วยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน” (Integration of Art and Science Research for Local Area Thailand and ASEAN Comunity), 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2016, นครปฐม ประเทศไทย
2016 exนิชาภา เต็มบุญบริสทธิ์, inดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์หาปัจจัยในการเรียนแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อความสำเร็จทางการศึกษาด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์", การประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม", 8 กรกฎาคม 2016, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2013 inดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พยุง มีสัจ, "เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับการระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยชุดข้อมูลผลการทดสอบระหว่างเรียน", The 9th National Conference on Computer and Information Technology, 9 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พยุง มีสัจ , "การเลือกตัวแปรและการจัดกลุ่มข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน", National e-Learning Conference 2013 (NEC2013) “Strengthening Learning Quality: Bridging Engineering and Education”, 6 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2001 inดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิตติญาดา พุกกะมาน, "กลยุทธ์การสร้างทุนทางปัญญาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)", การประชุมวิชาการ ม.อ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 3 (2553) “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Multidisciplinary Studies on Sustainable Development), 17 - 19 พฤศจิกายน 2001, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย