การประเมินระดับความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม II ของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร