การศึกษาประสิทธิภาพของโพแทสเซียมซิลิเกตในการควบคุมโรคใบจุดสีน้ำตาลของข้าว

Publish Year International Conference 1
2012 exน.ส.ศิริพร อ่ำทอง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficacy of Potassium Silicate and Trichoderma harzianum on Dirty Panicle Incidence and Yield of Rice", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2012 exน.ส.ศิริพร อ่ำทอง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของโพแทสเซียมซิลิเกตและเชื้อรา Trichoderma harzianum ต่อการเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาลและผลผลิตของข้าว", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนายสมภพ พานทอง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของเชื้อรา Trichoderma harzianum สองสายพันธุ์ ต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและสุขภาพของเมล็ดข้าว", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exน.ส. ศิริพร อ่ำทอง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของโพแทสเซียมซิลิเกตและเชื้อรา Trichoderma harzianum ต่อการเกิดโรคถอดฝักดาบของกล้าข้าว", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน", 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย