การคัดเลือกแม่ไม้และสร้างฐานพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ไม้จันทร์ทองเทศที่ปลูกบนที่สูง

Publish Year National Conference 2
2013 inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวาทินี กฤษณะพันธ, exกิตติศักดิ์ จินดาวงศ์, exทิพวรรณ สังข์ทอง, exอ้อมจิตร เสนา, "การคัดเลือกแม่ไม้และการทดสอบแหล่งเมล็ดไม้จันทร์ทองเทศที่ปลูกบนที่สูง", การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2556 , 11 พฤศจิกายน 2013, อ. เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติศักดิ์ จินดาวงศ์, exทิพวรรณ สังข์ทอง, exสุทธิชล เอมสถิตย์, "การแปรผันของการเติบโตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาระหว่างแหล่งเมล็ดของกล้าไม้จันทร์ทองเทศ", การประชุมวิชาการ "ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 2555 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555, 31 ตุลาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย