การเตรียมฟิล์มแม่เหล็กแบบแกรนูลาร์สำหรับสื่อบันทึกข้อมูลด้วยการสปัตเตอริง

Publish Year International Journal 4
2015 inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, exChitnarong Sirisathitkul, exPeter Franz Rogl, "EVOLUTION OF THE MICROSTRUCTURE AND MAGNETICPROPERTIES OF A COBALT-SILICON-BASED ALLOY IN THEEARLY STAGES OF MECHANICAL MILLING", Materials and technology, ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2015, หน้า 989-992
2012 exธวัชชัย จันทร์ทอง, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, exชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล, exสุปรีย์ พินิจสุนทร, "Morphology and properties of radio frequency (RF) sputtered cobalt thin films", Internaltional Journal of Physical Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 11, มีนาคม 2012, หน้า 1820-1827
2012 exธวัชชัย จันทร์ทอง, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, exสุปรีย์ พินิจสุนทร, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Nano-morphological, Magnetic and Structural Properties of Ni Films Prepared by RF-sputtering", Engineering Journal, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2012, หน้า 71-78
2011 exอ.พรรณี แสงแก้ว, exArmin Dadgar, exJuergen Blasesing, exอ.สกุลธรรม เสนาะพิมพ์, exนางชัญชณา ธนชยานนท์, exนายวิศิษฏพงพงศ์ ยอดศรี, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, exAlois Krost, "The Role of Ga to Improve AIN-Nucleation Layer for Al0.1Ga0.9N/Si(111)", World Academy of Science, Engineering and Technology, ปีที่ 2011, ฉบับที่ 59, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1950-1953