การเพิ่มศักยภาพการรองรับน้ำหนักของตอม่อและฐานรากของอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน

Publish Year National Conference 2
2022 exสรธร อาตกวด, inนายพงษ์ภวัลย์ ภัทรประภานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกานต์ชนก ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, "การศึกษากำลังดึงและกำลังยึดเหนี่ยวของเส้นไฟเบอร์กลาสเสริมแรงคอนกรีต", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 inนายพงษ์ภวัลย์ ภัทรประภานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอธิภู พึ่งพรหม, exระพีพัฒน์ หลักแหลม, "ความเสื่อมสภาพของตอม่อเนื่องจากซัลเฟตและคลอไรด์ของอาคารเก่าอายุ 40 ปี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย