คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึ่งประสงค์ของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาพลศึกษาในทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา