การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อยและการจัดการต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง