แรงลมและอุบัติเหตุในการก่อสร้างนั่งร้าน

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์, รองศาสตราจารย์, "Risk assessment for scaffolding work in strong winds", The 10th International Conference on Structural Safety and Reliability 2009, 14 - 18 กันยายน 2009, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2011 exอนุชิดา ฟักเขียว, inดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์, รองศาสตราจารย์, "ความสำคัญของแรงลมและอุบัติเหตุในงานก่อสร้างนั่งร้าน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงของนั่งร้านก่อสร้างภายใต้สภาวะลมแรงโดยใช้ข้อมูลจากการทดสอบอุโมงค์ลม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย