ไบโอชาร์ : เทคโนโลยีขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานสีเขียวระยะที่ 1

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "รายงานเรื่องไบโอชาร์ในประเทศไทย", Asia Pacific Biochar Conference Kyoto 2011, 15 - 18 กันยายน 2011
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ไบโอชาร์ : เทคโนโลยีขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานสีเขียว", JAFT Seminar 2011 under Climate Thailand Conference 2011 (CTC,2011), 19 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย