การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของไขมันในเมล็ดข้าวโพด