การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาเมืองที่เดินทางด้วยรถสาธารณะเป็นหลักในเมืองใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย