โครงการวิจัยเชิงสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณการรายได้ภาษีสรรพสามิตรายภาคและรายพื้นที่ สำหรับผู้บริหาร