พฤติกรรมการรับแรงดึงแบบสถิตและแบบวัฏจักรของสมอยึดคอนกรีตประเภทฝังในที่โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์