โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำทางสังคม: กรณีศึกษาชุมชนรวมใจสามัคคี