ประสิทธิภาพของ DL-Methionine and Liquid DL-Methionine Hydroxy Analog Free Acids ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากในเป็ดเนื้อ

Publish Year International Journal 1
2013 exเอกพล สีเทียวไทย, exสุรพัชญ สกุลไทย, exเจษฎา ศักดิ์ดี, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Protein level and Dietary Energy on Production, Intestinal Morphology and Carcass Yield of Meat Duck during Starter Phase of 14 days", Journal of Applied Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 315-320
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, exเจษฎา ศักดี, "ผลของการเสริมดีแอล–เมทไธโอนีนไฮดรอกซีอะนาลอคในรูปกรดอิสระเพื่อเป็นกรดอินทรีย์ในน้ำดื่ม ต่อจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม สมรรถภาพการผลิต และผลผลิตซากของเป็ดเนื้อ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มีนาคม 2013, หน้า 107-110
Publish Year National Conference 2
2012 exเสาวลักษณ์ สารี , inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้มันสำปะหลัง ข้าวโพด และปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากในเป็ดเนื้อสายพันธุ์เชอร์รี่วัลเลย์ช่วงอายุ 0-47 วัน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exเอกพล สีเทียวไทย, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศึกษาระดับพลังงานและโปรตีนในอาหารที่เหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากของเป็ดเนื้อสายพันธุ์เชอร์รี่วัลเลย์ระยะเล็ก (1 – 14 วัน)", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย