โครงการศึกษากลไกสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกรผ่านการตรวจสอบกิจการ

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ดลกณิศ เต็งอำนวย, รองศาสตราจารย์, "สภาพข้อเท็จจริงและปัญหาในระบบการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 7-23
Publish Year International Conference 1
2012 inนางสุวรรณา ธุวโชติ, รองศาสตราจารย์, "Roles and Characteristics of Cooperative Supervisors: an Invertigation in Agricultural Cooperatives in Thailand", WEI 2012 Zagreb European Academic Conference, 14 - 17 ตุลาคม 2012, Zagreb สาธารณรัฐโครเอเชีย