การเปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตระหว่างการพัฒนาและการเสื่อมสภาพของดอกบัวหลวง

Publish Year International Journal 1
2016 exเพชรรัตน์ เนตรลักษณ์, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Role of carbohydrates in petal blackening and lack of flower opening in cut lotus (Nelumbo nucifera) flowers", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 32-37
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวเพชรรัตน์ เนตรลักษณ์, "ผลของกรดจิบเบอเรลลิก (GA3)ต่อคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงน้ำตาลของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์", วารสารเกษตร , ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 19-27
Publish Year National Conference 1
2011 exน.ส.เพชรรัตน์ เนตรลักษณ์, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของน้ำตาลซูโครส กลูโคส และฟรุกโตส ต่อคุณภาพของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์", สัมมนาวิชาการ การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 9, 21 - 23 ธันวาคม 2011, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย