การศึกษาความแตกต่างของอัลลีลลักษณะต้านทานโรคใบไหม้ (Ph-3)ในมะเขือเทศ